Algemene voorwaarden

Magic Storage / Magic Movers

Algemene voorwaarden

 

                                                                                                                                    Jurist: S. Ates

                                                                                                           Datum: 22 november  2021

 

Artikel 1. Partijen

 1. Magic Movers: Magic Movers, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69031452, gevestigd te Cruquius aan de Bennebroekerdijk 210A (2142 LD), gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Verdere gegevens van Magic Movers:

Website: www.magicmovers.nl,

Email: info@magicmovers.nl, 

Telefoonnummer: 023 – 57 66 852 & 06 – 14 99 10 34

Btw-identificatienummer: NL002260951B77

 1. De klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van Magic Movers.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle (toekomstige) aanbiedingen, overeenkomsten en andere verbintenisrechtelijke relaties tussen Magic Movers en de klant.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Derden die door Magic Movers bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
 5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

 

Artikel 3. Aanbod en overeenkomst

 1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte, weergegeven op de website of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders schriftelijk door Magic Movers is aangegeven.
 2. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, accijnzen, toeslagen en overige factoren.
 3. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Magic Movers.
 4. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Magic Movers een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Magic Movers, is aangevangen met de uitvoering.
 5. Indien een opdracht door meerdere klanten is gegeven, verbinden alle klanten zich hoofdelijk aan de overeenkomst. Indien Magic Movers de opdracht met meerdere opdrachtnemers aanneemt, is iedere opdrachtnemer verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

 

Artikel 4. Prijzen en betaling

 1. Voor het berekenen van de prijs kan gekozen worden uit de volgende twee opties:
  1. All-in prijs: hiervoor wordt de volledige opdracht zoals omschreven in de overeenkomst uitgevoerd. Voor de werkzaamheden wordt verwezen naar lid 3 van dit artikel.
  2. Pro forma offerte: de prijs die is genoemd in de door Magic Movers uitgebrachte (pro forma) offerte.
 2. Alle overige kosten (bijvoorbeeld tolgelden, parkeervergunningen etc.) zijn niet in de prijs inbegrepen. Gemaakte kosten voor het treffen van niet te voorziene omstandigheden zijn ook niet in de prijs inbegrepen.
 3. De werkzaamheden van Magic Movers worden in de overeenkomst opgenomen en kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:
  1. Het vervoer, eventueel inclusief het laden en lossen, van goederen;
  2. Het in- en uitpakken van dozen of kisten en de daarin te vervoeren goederen;
  3. Het uit elkaar halen en weer in elkaar zetten van meubels;
  4. Het verwijderen van goederen van de plafonds, muren, vloeren en daken, voor zover hier geen specifieke vakkennis voor is vereist;
  5. Het opslaan van één of meerdere goederen in het magazijn.
 4. De prijs kan worden verhoogd indien de klant aan Magic Movers extra kosten, zoals genoemd in deze voorwaarden, verschuldigd is of indien er sprake is van meerwerk. Van meerwerk is sprake indien na het sluiten van de overeenkomst de klant aan Magic Movers verzoekt om aanvullende werkzaamheden te verrichten. Indien er meerwerk wordt verricht brengt Magic Movers dit als een aanvullende opdracht aan de klant in rekening. Bij meerwerk van minder dan 50%, zal geen voorafgaande waarschuwing worden verstrekt. Magic Movers mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij de klant in rekening brengen, tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Magic Movers zijn toe te rekenen. Deze laatste situatie leidt echter niet tot reductie van de hoofdsom(men).
 5. Indien er geen prijs is overeengekomen, stelt Magic Movers een prijs vast naar redelijkheid en billijkheid.
 6. De klant dient de factuur direct na de werkzaamheden van Magic Movers te voldoen door middel van girale overboeking.
 7. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Magic Movers terstond gerechtigd om de klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een – niet voor matiging vatbaar – bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 150,- exclusief btw.
 8. Indien de klant niet dezelfde is als degene wiens goederen onderwerp zijn van de overeenkomst, maakt Magic Movers met de klant afzonderlijke afspraken over de betaling van de uit de overeenkomst voortvloeiende kosten alsmede over de aflevering als de eigenaar van de goederen daartoe zelf niet bereikbaar is. Als de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is de eigenaar van de goederen aansprakelijk voor de betaling van de kosten.
 9. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Magic Movers is het de klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen, derhalve ook geen retentierecht.
 10. Indien na aanbieding van de factuur blijkt dat de klant zijn verplichting tot betaling niet voldoet of gaat voldoen, is Magic Movers gerechtigd de werkzaamheden op te schorten. Magic Movers is dan gerechtigd om tot opslag en verkoop van de verhuisgoederen over te gaan, mits hij beschikt over de in artikel 8:1194 lid 2 BW bedoelde toestemming van de rechter.
 11. De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn zoals genoemd in lid 6 van dit artikel. Magic Movers zendt na het verstrijken van die datum een

betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid binnen zeven dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de

betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is Magic Movers gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en alle door hem in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 5. Uitvoering en verplichtingen

 1. De klant stelt Magic Movers in de gelegenheid de opdracht te verrichten. De klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Magic Movers.
 2. Magic Movers zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor de klant Magic Movers altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
 3. Voorafgaand aan de uitvoering dient de klant de afgesproken en benodigde zaken en informatie aan Magic Movers te verschaffen, zoals eventuele douanedocumenten, transportdocumenten of uitvoeringsvoorschriften. Magic Movers zal deze naar zijn beste weten beoordelen en de klant waarschuwen indien hierin onjuistheden voorkomen. Magic Movers is echter niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat onverwijld toch werk is uitgevoerd op basis van onjuist verstrekte zaken en informatie door de klant. 4. De klant dient aan Magic Movers een bestemmingsplaats door te geven waar Magic Movers de goederen kan bezorgen. Op deze locatie dient altijd iemand aanwezig te zijn zodat de goederen afgeleverd kunnen worden.
 4. Indien Magic Movers voor de bezorging/levering zorgdraagt dient de klant een bezorgadres door te geven waar Magic Movers de te leveren goederen op de aangegeven datum kan (laten) bezorgen/leveren. Indien de klant op de aangegeven datum niet aanwezig is op het moment dat de goederen worden bezorgd, komen de kosten voor het aanbieden van de goederen op een volgend moment voor rekening van de klant.
 5. Magic Movers zal de goederen gedurende één maand te rekenen vanaf het moment van de overeengekomen leverdatum in bewaring nemen. Indien de klant binnen drie werkdagen na kennisgave door Magic Movers van voltooiing van een opdracht of na de overeengekomen afleverdatum de goederen niet heeft afgehaald, kan Magic Movers een binnen zijn bedrijf gehanteerde of, bij gebreke daarvan, een redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen. Het risico voor beschadiging en/of tenietgaan binnen de periode van stalling is voor de klant. Na het verstrijken van de in dit artikel bedoelde termijn staat het Magic Movers vrij de goederen te vernietigen of aan derden over te dragen.
 6. Het staat Magic Movers vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
 7. Magic Movers is verplicht:
  1. de goederen op de overeengekomen bestemming af te leveren in de staat waarin zij aan hem ter beschikking zijn gesteld;
  2. instructies te vragen aan de klant, indien om welke reden dan ook de uitvoering van de opdracht onmogelijk is of wordt en bij gebreke van die instructies alle maatregelen te nemen die hij in het belang van de klant mag achten. De hieruit voortvloeiende meerkosten zijn voor rekening van degene aan wiens zijde de reden voor verhindering is opgekomen.
 8. Het risico van verlies of waardevermindering van de te leveren goederen gaat op de Klant over vanaf het moment dat deze zich in zijn macht bevinden. Dit ongeacht de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.
 9. Zonder toestemming van Magic Movers is de klant niet gerechtigd om de goederen eerder op te halen. Magic Movers is niet verplicht om de goederen eerder aan te nemen dan aanvankelijk overeengekomen. Bij het eerder dan overeengekomen ophalen van de goederen heeft de klant geen recht op gedeeltelijke restitutie.
 10. Indien de klant de goederen met alle bijbehorende zaken en documentatie niet op tijd aflevert of ophaalt, na beëindiging c.q. looptijd van de overeenkomst, is de klant aan Magic Movers een direct opeisbare boete verschuldigd van € 500,- ex. btw voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan zijn aflever- of ophaalverplichting voldoet. Deze boete geldt onverminderd het recht van Magic Movers om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen in verband met bijvoorbeeld problemen in de logistieke planning van de opslag. Indien de klant de goederen na het afgesproken tijdstip wil ophalen, geschiedt dat derhalve voor eigen rekening en risico. Voor een latere inlevering dient een afspraak met Magic Movers te worden gemaakt voor haar beschikbaarheid.
 11. De klant dient zelf vergunningen en ontheffingen voor de opdracht aan te vragen bij de gemeente (dit kan via de digitaal loket en dient meestal 15 dagen van te voren worden aangevraagd). Indien dit niet het geval is, mag Magic Movers de uit te voeren opdracht weigeren, zonder gehouden te zijn tot betaling van eventuele schade of de opdracht wordt voor rekening en risico van de klant verricht. Magic Movers is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade hierdoor en kosten door nalatigheid van de klant zullen voor rekening van de klant zijn en dienen per direct betaald te worden vanaf de datum waarop de kosten en schades zijn ontstaan.
 12. De klant dient zelf zorg te dragen voor vrije parkeerplekken voor de deur indien Magic Movers met een verhuislift en/of verhuiswagen(s) komt. Wanneer de verhuizing niet uitgevoerd kan worden doordat er geen parkeermogelijkheid is voor de deur, zullen de gemaakte kosten doorlopen totdat er een mogelijkheid tot parkeren is gekomen. Indien de klant geen mogelijkheid tot parkeren kan creëren, dan komen alle kosten voor rekening van de klant.
 13. De (te verhuizen) goederen van de klant dient transportwaardig verpakt te zijn door de klant zelf, tenzij anders van te voren overeengekomen in de opdracht (de inhoud van bijvoorbeeld een verhuisdoos dient zodanig ingepakt te zijn dat losse items elkaar niet kunnen beschadigen). Kleine voorwerpen dienen op voorhand in gesloten dozen zijn verpakt (tenzij van te voren anders overeengekomen in de opdracht).
 14. In het geval Magic Movers dient te takelen, draagt de klant er zorg voor dat Magic

Movers deze werkzaamheden kan uitvoeren. Hieronder wordt in ieder geval verstaan dat Magic Movers gebruik kan maken van de hijsbalk. De klant is verantwoordelijk voor de toegang van de verhuishaak evenals een vrije doorgang voor de gehele inboedel die verhuisd/vervoerd dient te worden.

 

Artikel 6. Verplichtingen van de klant

 1. De klant informeert Magic Movers ten aanzien van de goederen tijdig en schriftelijk over:
  1. alle voorwerpen, waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico van beschadiging van de goederen of de bedrijfsuitrusting oplevert;
  2. alle voorwerpen van technische aard, waarvoor door de fabrikant aan de gebruikers speciale voor de aanvang van het vervoer te treffen beveiligingsmaatregelen bekend zijn gemaakt;
  3. alle voorwerpen van bijzondere aard, onderworpen aan speciale voorschriften van binnen- en/of buitenlandse instanties, zoals bijvoorbeeld voorwerpen van bijzondere waarde, kunstvoorwerpen, waardevolle verzamelingen, vuurwapens, enz.;
  4. zeer zware goederen en de maximaal toegestane vloerbelasting van het nieuwe pand en het traject waarover het vervoerd wordt;
  5. alle gegevens die in verband met douane-voorschriften en voorschriften met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen noodzakelijk zijn;
  6. andere zaken die voor Magic Movers van belang zijn om te weten (bijvoorbeeld gewicht en volume van de goederen) ten behoeve van de verhuizing, tenzij de klant mag aannemen dat Magic Movers deze gegevens kent.
 2. De klant informeert Magic Movers tijdig over bijzonderheden ten aanzien van de bestemmingsplaats (bijvoorbeeld indien de bestemmingsplaats zich op de eerste verdieping bevindt of er zijn wegwerkzaamheden in de straat op het moment van de verhuizing). Indien de klant aan Magic Movers gevaarlijke zaken of stoffen als bedoeld in de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen ter hand stelt, moet de klant Magic Movers inlichten over de aard van het gevaar en de te nemen voorzorgsmaatregelen. 
 3. Magic Movers kan gevaarlijke zaken of stoffen weigeren te vervoeren c.q. op te slaan, indien hij hier bij het sluiten van de overeenkomst niet over is geïnformeerd.
 4. Magic Movers wordt door de klant gevrijwaard voor vorderingen van derden door het niet nakomen van de verplichtingen van de klant, voortvloeiend uit deze voorwaarden.
 5. De klant dient ervoor te zorgen dat:
  1. de te verhuizen goederen beschikbaar zijn voor Magic Movers op de afgesproken plaats en tijd. De klant dient derhalve tijdens de uitvoering van de opdracht aanwezig te zijn ofwel een toegangsmogelijkheid te verschaffen, bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van een sleutel;
  2. Magic Movers de verhuizing efficiënt kunnen uitvoeren;
  3. indien de klant niet persoonlijk aanwezig kan zijn bij de uitvoering van de opdracht door Magic Movers, de klant de vervanger een toereikende betalingsmiddel biedt (bijvoorbeeld een bankpas) waardoor de vervanger direct na het voltooien van de opdracht de factuur van Magic Movers kan voldoen;
 6. Wanneer de verplichtingen in lid 6 niet (tijdig), althans binnen 24 uur, worden vervuld of worden overtreden, dient de klant Magic Movers hieromtrent op tijd te informeren. Magic Movers is bevoegd de hiermee gemoeide meerkosten, zoals opslag-, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan de klant door te belasten.
 7. De klant heeft een eigen risico van € 250,- per opdracht voor eventuele schade die is veroorzaakt door Magic Movers.

 

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid

 1. De klant is gehouden de levering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 dagen te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit van de goederen. Eventuele gebreken dient de klant binnen 2 dagen aan Magic Movers kenbaar te maken. De klant dient deze gebreken aan de hand van het door beide partijen ondertekende voorinspectieformulier aannemelijk te maken. Indien geen voorinspectieformulier is opgemaakt, geldt het uitgangspunt dat de goederen in perfecte, gave en onbeschadigde staat zijn afgegeven. Indien op productfoto’s van het aanbod (bijvoorbeeld offerte of website) duidelijk anders blijkt, kan hiervan worden afgeweken.
 2. Indien de klant tijdens de levering een gebrek constateert of de goederen na de oplevering een gebrek vertonen dat tijdens de levering redelijkerwijs niet te constateren viel en aan Magic Movers is toe te rekenen, dient Magic Movers binnen een redelijke termijn in de gelegenheid te worden gesteld het gebrek te herstellen of alsnog na te komen. Indien dit niet mogelijk is dan kan de klant de overeenkomst opzeggen.
 3. Indien Magic Movers de op grond van artikel 5 op hem rustende verplichtingen niet nakomt is lid 2 van overeenkomstige toepassing.
 4. Magic Movers is niet verantwoordelijk indien schade het gevolg is van:
  1. de gebrekkigheid van het voertuig dat door de klant ter beschikking is gesteld;
  2. de gebrekkigheid van het materiaal dat door de klant ter beschikking is gesteld; onder materiaal wordt niet begrepen een schip, een luchtvaartuig of spoorwagon, waarop het voertuig, dat voorde (bedrijfs)verhuizing wordt gebezigd, zich bevindt;
  3. de gebrekkigheid van steunpunten benut voor de bevestiging van hijswerktuigen;
  4. enig door toedoen van derden, wier handelingen niet voor rekening van de klant komen, aan de goederen overkomen ongeval;
  5. overmacht, zoals genoemd in artikel 8.
 5. Magic Movers is, behoudens zijn wettelijke aansprakelijkheid op grond van de artikelen 6:170 en 6:171 BW, aansprakelijk voor de daden en nalatigheid van alle personen, van wie hij zich voor de uitvoering van de verhuizing bedient, voor zover deze handelen in de uitoefening van hun werkzaamheden.
 6. De schadevergoeding, die Magic Movers verschuldigd is wegens het niet nakomen van de op hem uit hoofde van deze voorwaarden rustende verplichtingen, is beperkt tot het bedrag waarop de door Magic Movers gesloten beroeps- of bedrijfsaanpsrakelijkheidsverzekering aanspraak geeft:
 7. in geval van een bedrijfsverhuizing uitsluitend binnen een gebouw tot een bedrag van €

50.000;

 1. in alle andere gevallen binnen Nederland tot een bedrag van € 50.000 per wagenzending;
 2. bij bedrijfsverhuizingen onderworpen aan het CMR-verdrag, is de aansprakelijkheid van Magic Movers beperkt tot 8 1/3 speciale trekkingsrechten voor elk ontbrekend kilogrambrutogewicht.
 3. Aansprakelijkheid van Magic Movers reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
 4. De klant kan, mits Magic Movers hierin toestemt en tegen betaling van een overeen te komen vergoeding schriftelijk een waarde van de goederen aangeven, die het maximum, vermeld in lid 6 van dit artikel, overschrijdt. In dat geval treedt het aangegeven bedrag in de plaats van dit maximum. Dit bedrag mag evenwel niet de werkelijke waarde van de zaken overschrijden.
 5. Magic Movers controleert de lading niet, tenzij tegen betaling uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en de gevolgen voor wat er in de verhuisdozen zit.
 6. Indien de klant op de overeengekomen plaats en tijd slechts een gedeelte van de goederen ter beschikking heeft gesteld, dient Magic Movers op verzoek van de klant de ter beschikking gestelde zaken te vervoeren tegen betaling van de reeds overeengekomen prijs onder aftrek van de door Magic Movers bespaarde kosten.
 7. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Magic Movers tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 uur na de verhuizing/het vervoer.
 8. Magic Movers is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van werkzaamheden die door de klant zelf of derden is/wordt verricht.
 9. Magic Movers is nimmer aansprakelijk voor schade aan (te vervoeren) planten, aquariums en dieren.
 10. Bij schade dient de klant ten alle tijde de originele bon te sturen. Wanneer de originele bon niet beschikbaar is, dient de klant bij de leverancier een waardebewijs op te vragen.

 

Artikel 8. Overmacht, tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, annuleren en verplaatsen

 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Magic Movers geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport, epidemieën, pandemieën en overheidsmaatregelen.
 2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Magic Movers opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Magic Movers onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Magic Movers bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Magic Movers bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.
 4. Indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten tot een schuldsaneringstraject, dan wel indien ten laste van hem door een derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit beslag binnen een maand, al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven, is Magic Movers gerechtigd zonder nadere aanmaning het werk te schorsen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen. Wanneer de klant in gebreke is met de nakoming van een verplichting en Magic Movers hem daartoe reeds heeft aangemaand en daarbij een redelijke termijn heeft gegund om alsnog na te komen, heeft Magic Movers het recht om de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen.  
 5. 7:408 en 7:764 BW zijn in de overeenkomst uitgesloten. Indien de klant tussentijds de overeenkomst wenst te beëindigen, is zij alsnog het gehele honorarium verschuldigd. Deze vergoeding is gebaseerd op het onverwacht wegvallen van het belang dat met de uitvoering van de overeenkomst is gemoeid, zoals bijvoorbeeld emplooi houden voor eigen en ingehuurd personeel waardoor de daarbij behorende kennis, ervaring en beschikbaarheid aan Magic Movers kan blijven worden gebonden of vergoeding van vaste bedrijfsmiddelen zodat Magic Movers de daarbij behorende productiecapaciteit aan haar kan blijven binden.
 6. Kostenloos annuleren is mogelijk tot 7 dagen voor de te verrichten werkzaamheden. Mocht de annulering binnen 48 uur van uitvoering zijn, dan is Magic Movers genoodzaakt 50%, zijnde annuleringskosten, van de geaccepteerde offerte in rekening te brengen. Bij verplaatsing van uitvoerdatum zijn de annuleringskosten niet van toepassing, tenzij deze alsnog wordt geannuleerd. De klant heeft het recht de datum van de uitvoering maximaal twee keer te verplaatsen.

 

Artikel 9. Retentierecht

 1. Magic Movers heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op zaken en documenten, die hij in verband met de overeenkomst onder zich heeft.
 2. Tegenover de klant kan Magic Movers het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten.

 

Artikel 10. Verhuisdozen

 1. De klant heeft de mogelijkheid om (tweedehandse) verhuisdozen van Magic Movers te kopen.
 2. Indien de klant de verhuisdozen heel, droog en schoon, naar mening van Magic Movers, na de verhuisdatum retouneerd, ontvangt de klant een gedeeltelijke restitutie van de door de klant betaalde gelden.
 3. Indien de klant niet alle dozen retourneert of de dozen onzorgvuldig heeft behandeld en kapot retourneert, zal de klant geen bedrag gerestitueerd krijgen. 4. Tweedehandse verhuisdozen zijn uitgesloten van het retourrecht.

 

Artikel 11. Anti-ronselbeding en geheimhouding

 1. Het is de klant verboden tijdens en één (1) jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen

Magic Movers en de klant, (ingehuurd) personeel dat werkzaam is (geweest) voor Magic Movers, te benaderen c.q. in dienst te nemen of te bewegen hun (dienst)verband bij Magic Movers te beëindigen en elders een zakelijk (dienst)verband aan te gaan.

 1. De klant is verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht heeft gekregen, geheim te houden, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Magic Movers is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie. De gemaakte prijsafspraken tussen Magic Movers en de klant, in welke vorm ook, behoort in ieder geval tot de gegevens die door de klant geheim gehouden dient te worden.
 2. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde, verbeurt de klant aan en ten behoeve van Magic Movers een dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, opvorderbare boete van € 5.000,- per overtreding en € 500,- voor elke dag of een gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Magic Movers in plaats van de boete volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 12. Wijzigingen van de algemene voorwaarden

 1. In het geval van duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, behoudt Magic Movers zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de klant een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, dan dient hij dit voor de datum dat de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt.

 

Artikel 13. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

 1. Magic Movers is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Magic Movers.
 2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag.
 3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van Magic Movers valt. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent nietcontractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van Magic Movers valt.

 ã Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Bleijerveld Juridisch advies www.bleijerveldjuridischadvies.nl